Mrazené Goody Foody

  • Home
  • Úvod
  • Produkty
  • Mrazené Goody Foody

Mrazené Goody Foody

Roky sme zbie­ra­li skú­se­nos­ti vo výro­be a pre­da­ji „sójo­vé­ho mäsa“, z kto­rých nako­niec vziš­la myš­lien­ka pri­niesť naším zákaz­ní­kom pro­dukt, kto­ré­ho základ bude čis­to rast­lin­ný, ale chuť, vôňa a štruk­tú­ra, budú veľ­mi podob­né mäsu. Vzni­kol tak nový kon­cept výrob­kov, kto­rý sme na trh uvied­li v roku 2009 pod znač­kou Goody Foody.

Je to rad bez­mä­si­tých mra­ze­ných výrob­kov rast­lin­né­ho pôvo­du, kto­ré sú vyro­be­né z kva­lit­ných suro­vín spra­co­va­ných šetr­ným spô­so­bom. Na ich ochu­te­nie boli pou­ži­té prí­rod­né kore­ni­ny, extrak­ty a chu­ťo­vé lát­ky bez pou­ži­tia kon­zer­vač­ných látok a syn­te­tic­kých far­bív. Ich príp­ra­va je nená­roč­ná a rých­la, šet­rí Váš čas a zvlád­ne ju naozaj kaž­dý.