Novinky

Nové produkty

 

Mle­té ore­chy

Mle­tá zmes ore­chov s obsa­hom cuk­ru (mle­té ore­chy 80%, cukor).

Pri­prav­te si jed­no­du­cho a rých­lo vaše obľú­be­né muf­fi­ny, cookies či slad­ké krek­ry.

Pou­žiť ich môže­te na slad­ké kré­my a pote­šiť svo­jich blíz­kych chut­ným kolá­čom.

Vhod­né sú tiež na príp­ra­vu ore­cho­vých nápl­ní do piro­hov, tor­te­lín ale­bo na posy­pa­nie ovoc­ných kned­lí.

A ak ste milov­ní­kom raňaj­ko­vých kaší, vyskú­šaj­te si do nich pri­dať mle­té ore­chy. Urči­te si pochu­tí­te!