News

News

 

Goody Foody pred­sta­vu­je rad bez­mä­si­tých mra­ze­ných výrob­kov, kto­ré spes­tria Váš jedál­ni­ček. Sú rast­lin­né­ho pôvo­du, svo­jím vzhľa­dom pri­po­mí­na­jú mäso­vé výrob­ky. Sú ochu­te­né prí­rod­ný­mi kore­ni­na­mi, extrakt­mi a chu­ťo­vý­mi lát­ka­mi bez pou­ži­tia kon­zer­vač­ných látok a syn­te­tic­kých far­bív. Pri­ro­dze­ne neob­sa­hu­jú cho­les­te­rol. Ich príp­ra­va je nená­roč­ná a rých­la, šet­rí Váš čas a zvlád­ne ju naozaj kaž­dý.