Chladené Goody Foody

  • Home
  • Chladené Goody Foody

Chladené Goody Foody

 

Chla­de­né Goody Foody roz­ší­ri­li radu našich osved­če­ných mra­ze­ných výrob­kov. Sú odpo­ve­ďou na požia­dav­ky spot­re­bi­te­ľov na chut­né, zdra­vé jed­lo, bez zlo­ži­tej príp­ra­vy, kto­ré jed­no­du­cho a rých­lo doká­že pri­pra­viť aj začia­toč­ník.
Goody Foody chla­de­né je vyro­be­né z kva­lit­ných suro­vín, ochu­te­né prí­rod­ný­mi kore­ni­na­mi a extrakt­mi, bez pou­ži­tia kon­zer­vač­ných látok a syn­te­tic­kých far­bív.

A pre­čo pas­te­ri­zá­cia a váku­ové bale­nie?
Pas­te­ri­zá­cia je kon­zer­vač­ný pro­ces na pre­dĺže­nie trvan­li­vos­ti výrob­ku. Ide o šetr­né tepel­né opra­co­va­nie výrob­ku, kto­ré­ho cie­ľom je eli­mi­no­vať mik­ro­or­ga­niz­my pri zacho­va­ní výži­vo­vej hod­no­ty a sen­zo­ric­kých vlast­nos­tí výrob­ku ako sú chuť a vôňa. Nevy­hnut­nos­ťou sú ste­ril­né pod­mien­ky pri výro­be.
Váku­ové bale­nie pomá­ha udr­žia­vať výrob­ky dlh­šie čerstvé. Odsa­tie pre­by­toč­né­ho vzdu­chu (kys­lí­ku) výraz­ne spo­ma­lí oxi­dá­ciu (star­nu­tie) potra­vín a tým si dlh­šie ucho­vá­va­jú výži­vo­vú hod­no­tu, pôvod­nú chuť a vôňu.