About Us

About Us

 

Naša spo­loč­nosť ALFA SORTI s.r.o. bola zalo­že­ná v roku 1995, v tom čase ešte pod náz­vom Alfa Bio Slo­va­kia s.r.o.

Zaobe­rá­me sa spra­co­va­ním sójo­vej múky a sme jedi­ným výrob­com sójo­vých tex­tu­rá­tov na Slo­ven­sku. Medzi ďal­šie naše čin­nos­ti pat­rí bale­nie a dis­tri­bú­cia ore­cho­vín, maku, suše­né­ho ovo­cia a výro­ba ara­ši­do­vých chru­miek a sójo­vé­ho mlie­ka.

V roku 2009 sme pri­nies­li na trh nový kon­cept mra­ze­ných výrob­kov Goody Foody, kto­rý sme postu­pom času roz­ší­ri­li o chla­de­né výrob­ky. Spo­lu s uve­de­ním nové­ho pro­duk­tu nasle­do­va­la v tom roku aj zme­na náz­vu spo­loč­nos­ti na súčas­né ALFA SORTI s.r.o.

Dlhé roky sme spo­ľah­li­vým pro­du­cen­tom a dis­tri­bú­to­rom pro­duk­tov zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu. Svo­jim zákaz­ní­kom po celom Slo­ven­sku pri­ná­ša­me širo­ký sor­ti­ment kva­lit­ných potra­vín. Naším cie­ľom je neus­tá­le zlep­šo­va­nie našich slu­žieb a vývoj nových pro­duk­tov pre spo­koj­nosť našich zákaz­ní­kov.

Od roku 2001 sa zaobe­rá­me expor­tom do kra­jín európ­skej únie a Rus­ka.

Naša spo­loč­nosť pra­cu­je v súla­de so zave­de­ným a udr­žia­va­ným sys­té­mom mana­žér­stva kva­li­ty ISO 9001:2015, vďa­ka čomu je dlho­do­bo udr­žia­va­ná poža­do­va­ná úro­veň kva­li­ty a zlep­šo­va­ná záru­ka bez­peč­nos­ti a ochra­na zdra­via spot­re­bi­te­ľov pri zohľad­ne­ní práv­nych a etic­kých požia­da­viek.